سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجلس خبرگان رهبری 
نماینده مجلس 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دیوان عالی کشور 
رئیس  
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
شوراى مدیریّت حوزه علمیّه قم 
مسئولیّت رسیدگى به صلاحیّت اخلاقى کلّیّه طلّاب ایرانى و غیر  
 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه قم  
مسئولیّت امتحانات طلّاب 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دیوان عالى کشور 
قاضى و ریاست شعبه نهم 
1360/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
فقه، اصول و اخلاق 
تدریس 
مدرسه امام خمینى(سپهدار)  
مدرس 
 
 
خارج فقه کتاب شهادات 
تدریس 
منزل 
مدرس 
 
 
شرح لمعه و اصول فقه  
تدریس 
مدرسه حضرت آیة اللّه گلپایگانى 
مدرس 
 
 
اخلاق و تاریخ اسلام